lịch sử khách hàng đã phục vụ ( relation database nhân viên )