Phân loại nhân viên dựa vào thời gian tham gia hay trình độ kỹ năng ( link database relation type user or formula )