Tổng số dịch vụ đã làm trong tháng này ( rollup database sale count all id sale )